Јустиција

Јустиција е правно списание во кое студенти по право објавуваат свои научни трудови од различни области на правото.  Јустиција е простор за развивање на кретивната, критичката и правничката мисла на студентите по право, несомнено ги поттикнува студентите уште од млади години да размислуваат кон развивање на правната наука.  Јустиција претставува предизвик за амбициозните студенти и е доказ дека и како млад студент можеш да дадеш свој придонес.

Публикации на списанието ,,Јустиција"