Сектори

Академски активности

Во рамките на овој сектор и активностите кои се одвиваат во него, на членовите на ЕЛСА им се овозможува да се стекнат со нови правнички знаења и истите да ги споделуваат, да го почуствуваат правничкиот живот и практицирање на правото, а не само теоретизирање кое им го пружа испитната литература, се остварува влијание на правничкото образование и се овозможува развој на вештините на говорење, пишување и размислување правнички.